Sarah's Visit 2007

 

   

Downtown LA
CIMG0501.JPG (437834 bytes) CIMG0515.JPG (440635 bytes) CIMG0516.JPG (502139 bytes) CIMG0517.JPG (374361 bytes) CIMG0518.JPG (364622 bytes)
CIMG0519.JPG (487812 bytes) CIMG0520.JPG (447662 bytes) CIMG0521.JPG (333834 bytes) CIMG0522.JPG (497331 bytes) CIMG0523.JPG (489048 bytes)
CIMG0524.JPG (467671 bytes) CIMG0525.JPG (227569 bytes) CIMG0526.JPG (261353 bytes) CIMG0527.JPG (356782 bytes) CIMG0528.JPG (395667 bytes)
CIMG0529.JPG (582572 bytes) CIMG0531.JPG (442105 bytes) CIMG0532.JPG (234925 bytes) CIMG0533.JPG (504643 bytes) CIMG0534.JPG (458811 bytes)
CIMG0535.JPG (539735 bytes) CIMG0536.JPG (479382 bytes) CIMG0537.JPG (286654 bytes) CIMG0538.JPG (267878 bytes) CIMG0539.JPG (175244 bytes)
CIMG0540.JPG (297041 bytes) CIMG0543.JPG (375421 bytes) CIMG0545.JPG (389179 bytes) CIMG0565.JPG (279354 bytes) CIMG0566.JPG (520607 bytes)
CIMG0567.JPG (332216 bytes) CIMG0568.JPG (581695 bytes) CIMG0569.JPG (482812 bytes) CIMG0570.JPG (519151 bytes) CIMG0571.JPG (333779 bytes)
CIMG0572.JPG (441609 bytes) CIMG0573.JPG (296318 bytes) CIMG0574.JPG (176397 bytes) CIMG0575.JPG (542777 bytes) CIMG0576.JPG (576500 bytes)
CIMG0577.JPG (269952 bytes) CIMG0578.JPG (585155 bytes) CIMG0605.JPG (277097 bytes) CIMG0606.JPG (352536 bytes) CIMG0607.JPG (346792 bytes)
CIMG0608.JPG (361324 bytes) CIMG0610.JPG (363356 bytes) CIMG0611.JPG (165423 bytes) CIMG0612.JPG (263449 bytes) CIMG0613.JPG (231251 bytes)
CIMG0615.JPG (501602 bytes) CIMG0616.JPG (344972 bytes) CIMG0617.JPG (187535 bytes) CIMG0618.JPG (364676 bytes) CIMG0621.JPG (523034 bytes)
CIMG0931.JPG (482611 bytes) CIMG0932.JPG (293461 bytes) CIMG0933.JPG (218615 bytes) CIMG0934.JPG (205592 bytes) CIMG0935.JPG (151159 bytes)
CIMG0936.JPG (379571 bytes) CIMG0937.JPG (368798 bytes) CIMG0938.JPG (553505 bytes) CIMG0939.JPG (411458 bytes) CIMG0940.JPG (291510 bytes)
CIMG0941.JPG (288740 bytes) CIMG0942.JPG (243829 bytes) CIMG0943.JPG (288588 bytes) CIMG0944.JPG (379997 bytes) CIMG0945.JPG (194158 bytes)
CIMG0946.JPG (210055 bytes) CIMG0968.JPG (429300 bytes) CIMG0969.JPG (474122 bytes) CIMG0971.JPG (353963 bytes) CIMG0972.JPG (360056 bytes)
CIMG0983.JPG (565024 bytes) CIMG0984.JPG (513383 bytes) CIMG0986.JPG (446018 bytes)    
Pasadena
CIMG0579.JPG (476656 bytes) CIMG0581.JPG (404487 bytes) CIMG0582.JPG (292722 bytes) CIMG0583.JPG (308971 bytes) CIMG0584.JPG (499843 bytes)
CIMG0586.JPG (397766 bytes) CIMG0587.JPG (296571 bytes) CIMG0589.JPG (358618 bytes) CIMG0592.JPG (295930 bytes) CIMG0590.JPG (210779 bytes)
CIMG0593.JPG (509482 bytes) CIMG0594.JPG (555619 bytes) CIMG0596.JPG (430869 bytes) CIMG0598.JPG (230904 bytes) CIMG0599.JPG (366371 bytes)
  CIMG0600.JPG (333126 bytes) CIMG0601.JPG (330771 bytes) CIMG0603.JPG (419420 bytes)