Daisy Mae

   
8 Weeks

 
DSCF2334.JPG (720537 bytes) DSCF2335.JPG (607620 bytes) DSCF2336.JPG (609567 bytes) DSCF2337.JPG (613685 bytes) DSCF2338.JPG (668920 bytes)
DSCF2339.JPG (619826 bytes) DSCF2341.JPG (606449 bytes) DSCF2345.JPG (607433 bytes) DSCF2346.JPG (673770 bytes) DSCF2347.JPG (590339 bytes)
DSCF2348.JPG (587175 bytes) DSCF2349.JPG (595229 bytes) DSCF2351.JPG (587410 bytes) DSCF2352.JPG (641012 bytes) DSCF2353.JPG (589474 bytes)
DSCF2354.JPG (573242 bytes) DSCF2355.JPG (600310 bytes) DSCF2356.JPG (584295 bytes) DSCF2358.JPG (506025 bytes) DSCF2359.JPG (538009 bytes)
DSCF2361.JPG (524227 bytes) DSCF2362.JPG (557223 bytes) DSCF2363.JPG (578983 bytes) DSCF2364.JPG (516762 bytes)  
         
16 Weeks
DSCF2561.JPG (731258 bytes) DSCF2562.JPG (726455 bytes) DSCF2563.JPG (594432 bytes) DSCF2564.JPG (678505 bytes) DSCF2565.JPG (669774 bytes)
DSCF2566.JPG (619983 bytes) DSCF2567.JPG (664926 bytes) DSCF2568.JPG (669306 bytes) DSCF2569.JPG (681814 bytes) DSCF2570.JPG (686589 bytes)
DSCF2571.JPG (566484 bytes) DSCF2572.JPG (519258 bytes) DSCF2573.JPG (571755 bytes) DSCF2574.JPG (596587 bytes) DSCF2575.JPG (457629 bytes)
         
After Surgery
P1010451.JPG (559564 bytes) P1010452.JPG (566375 bytes) P1010453.JPG (572468 bytes) P1010454.JPG (274473 bytes) P1010455.JPG (555950 bytes)
P1010457.JPG (576583 bytes) P1010458.JPG (655667 bytes) P1010459.JPG (550447 bytes) P1010460.JPG (604577 bytes) P1010461.JPG (545616 bytes)
P1010462.JPG (501050 bytes) P1010463.JPG (560840 bytes) P1010464.JPG (639027 bytes) P1010465.JPG (485709 bytes) P1010466.JPG (592755 bytes)
P1010467.JPG (539218 bytes) DSCF0052.JPG (558515 bytes) DSCF0055.JPG (676608 bytes) DSCF0003.JPG (459409 bytes) DSCF0072.JPG (322004 bytes)
DSCF0005.JPG (567682 bytes) DSCF0006.JPG (315937 bytes) DSCF0007.JPG (581447 bytes) DSCF0034.JPG (768083 bytes) DSCF0082.JPG (451984 bytes)
DSCF0045.JPG (580340 bytes) DSCF0046.JPG (543933 bytes) DSCF0048.JPG (499917 bytes) DSCF0050.JPG (550428 bytes) DSCF0051.JPG (455095 bytes)
         
14 Months
P1010600.JPG (661026 bytes) P1010601.JPG (666170 bytes) P1010602.JPG (645377 bytes) P1010603.JPG (532058 bytes) P1010604.JPG (508148 bytes)
P1010606.JPG (713409 bytes) P1010607.JPG (728455 bytes) P1010609.JPG (710469 bytes) P1010610.JPG (714936 bytes) P1010615.JPG (526360 bytes)
P1010616.JPG (602684 bytes) P1010617.JPG (472895 bytes) P1010618.JPG (558369 bytes) P1010620.JPG (473837 bytes) P1010622.JPG (526115 bytes)
P1010623.JPG (505024 bytes) P1010624.JPG (472764 bytes) P1010625.JPG (482846 bytes) P1010626.JPG (467593 bytes) P1010627.JPG (507184 bytes)
P1010628.JPG (498549 bytes) P1010629.JPG (585914 bytes) P1010630.JPG (561977 bytes)    
         
18 Months
DSCI0199.JPG (281143 bytes) DSCI0200.JPG (267828 bytes) DSCI0201.JPG (197690 bytes) DSCI0202.JPG (229090 bytes) DSCI0203.JPG (219441 bytes)
DSCI0204.JPG (251372 bytes) DSCI0205.JPG (227962 bytes) DSCI0206.JPG (263644 bytes) DSCI0207.JPG (252373 bytes) DSCI0208.JPG (231955 bytes)
DSCI0209.JPG (249667 bytes) DSCI0210.JPG (246162 bytes) DSCI0211.JPG (199031 bytes) DSCI0212.JPG (233423 bytes) DSCI0213.JPG (222550 bytes)
DSCI0214.JPG (229289 bytes) DSCI0215.JPG (236936 bytes) P1010737.JPG (584168 bytes) P1010738.JPG (585231 bytes) P1010739.JPG (341551 bytes)
P1010740.JPG (111635 bytes) P1010741.JPG (366661 bytes) P1010742.JPG (352647 bytes)